Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności www.gorzow.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gorzow.ap.gov.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne od ul. Mościckiego oraz od parkingu znajdującego się na posesji. Do obu wejść prowadzi droga bez schodów. Przy budynku znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku poprzedza domofon.

Dla osób na wózkach dostępna jest cała przestrzeń przeznaczona dla interesantów bez ograniczeń. W budynku znajduje się winda zawierająca oznaczenia w alfabecie Braille’a. Toalety na parterze są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku (poza windą) nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-10-28
Data publikacji:2016-10-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7277