Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim

Kwerendy

Kwerendy

Archiwum przeprowadza kwerendy (poszukiwania akt) do celów urzędowych (postępowanie przed organami administracji, sądami) i do celów nieurzędowych (m.in. genealogiczne, naukowe). Kwerendy przeprowadzane są na pisemny wniosek zainteresowanego, listownie, za pośrednictwem ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) lub pocztą elektroniczną.

Kiedy można żądać zaświadczenia?

Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

Zasady powyższe mają zastosowanie do wydawania równorzędnych w obrocie prawnym z zaświadczeniami uwierzytelnionych kopii, odpisów i wypisów materiałów archiwalnych.

Podanie

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, a także zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru. Kodeks postępowania administracyjnego nie dopuszcza wnoszenia podania telefonicznie. Na żądanie wnoszącego organ administracji potwierdza wniesienie podania. W przypadku wniesienia podania dotyczącego poszukiwań genealogicznych lub własnościowych za pośrednictwem poczty elektronicznej nie zawierającego bezpiecznego podpisu elektronicznego wnioskodawca zostanie poproszony o złożenie stosownego oświadczenia w tradycyjnej (pisemnej) formie z własnoręcznym podpisem w celu udokumentowania koligacji rodzinnych lub prawa własności do określonej nieruchomości.

Minimalna treść podania

Opłata za poszukiwania pobierane przez Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim

W przypadku kwerend nie budzących wątpliwości, iż poszukiwane materiały archiwalne znajdują się w zasobie Archiwum, ale czasochłonnych i nie dających gwarancji na pozytywne załatwienie pobierana jest opłata wstępna w kwocie 60 PLN. Opłata wstępna jest rozliczana w ramach końcowej należności za zrealizowaną kwerendę lecz w przypadku jej negatywnego wyniku nie jest zwracana. Wszelkie opłaty pobierane za wykonywane przez nas usługi mogą Państwo znaleźć w naszym cenniku.

Wszelkie pytania dotyczące kwerend prosimy kierować pod adres:

kwerendy@gorzow.ap.gov.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-11-01
Data publikacji:2016-11-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:21190