Formularz zawiadomienia Dyrektora Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim o rozpoczęciu procesu przygotowania materiałów archiwalnych do przekazania

Miejscowość
Wasz znak sprawy

Rodzaj przekazywanej dokumentacji
Roczne daty skrajne

Nazwa organu lub jednostki organizacyjnej, która obecnie przechowuje akta

Nazwa aktotwórcy

Stan fizyczny akt
stan dobry do konserwacji
Stan uporządkowania na dzień zawiadomienia
uporządkowane w trakcie porządkowania nieuporządkowane
Posiadam spis zdawczo-odbiorczy w formie elektronicznej

Liczba jednostek archiwalnych
Objętość akt w metrach bieżących

Zaznacz jeśli materiały archiwalne danego aktotwórcy są przekazywane do Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim po raz pierwszy

Imię i nazwisko kierownika jednostki organizacyjnej wysyłającego zawiadomienie
Adres e-mail (na ten adres zostanie przesłana kopia zawiadomienia)

Uwagi