Opłata skarbowa

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Opłata skarbowa

Opłacie skarbowej podlega m. in.:

wydanie przez Archiwum zaświadczenia lub uwierzytelnionej kopii materiałów archiwalnych, złożenie, w sprawach z zakresu administracji publicznej,dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

 • od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej

Dowód zapłaty opłaty skarbowej:

Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest załączyć do niego dowód zapłaty należnej o płaty skarbowej (oryginał dokumentu przelewu lub wpłaty gotówkowej). Dowód ten pozostawia się w aktach sprawy. Na żądanie podmiotu, który wniósł opłatę skarbową , dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim dokonaniu na jego odwrocie przez pracownika Archiwum adnotacji określającej przedmiot opłaty skarbowej, jej kwotę, datę złożenia wniosku lub pełnomocnictwa.

Jak i gdzie zapłacić opłatę skarbową?

Od 1 stycznia 2007 r. zlikwidowane zostały znaki opłaty skarbowej. Obecnie można ją uiścić jedynie w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, we właściwym urzędzie gminy lub na jego rachunek bankowy. Opłata skarbowa pobierana w sprawach załatwianych przez Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim stanowi dochód Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i należy ją w wpłacić:

 • bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego:

44 1020 5402 0000 0302 0325 6575

 •  w gotówce w punktach kasowych banku znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta

Wybrane stawki opłaty skarbowej

 • zaświadczenia wydawane przez archiwa państwowe - 26,00 zł
 • poświadczenie zgodności odpisów, wypisów lub kopii (za każdą rozpoczętą stronę) - 5,00 zł
 • dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy) - 17,00 zł

Wybrane zwolnienia z opłaty skarbowej:

Opłacie skarbowej nie podlega dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii m.in. w sprawach:

 • alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
 • ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a tak że uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
 • świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
 • wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,
 • powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej, zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
 • nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,
 • o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej,
 • rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytuł u pozostawienia nieruchomo ści poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 oraz z 2006 r. Nr 195, poz. 1437).

Podmioty zwolnione z opłaty skarbowej :

Z opłaty skarbowej są zwolnione m.in.:

 • pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a tak że członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jednostki budżetowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Zwolnienie od opłaty skarbowej z powodu ubóstwa. Z opłaty skarbowej zwolnione są osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa. Zwolnienie pełnomocnictwa od opłaty skarbowej Poza wskazanymi wyżej przypadkami ogólnymi, od opłaty skarbowej są zwolnione m.in.: dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzicom, dziadkom itd.), zstępnemu (dzieciom, wnukom itd.) lub rodzeństwu.

Zwrot opłaty skarbowej:

Jeżeli mimo zapłacenia opłaty skarbowej nie wydano zaświadczenia, podlega ona zwrotowi. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek, który należy wnieść do Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) . Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. Nr 246, poz. 1804)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-11-01
Data publikacji:2016-11-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:14935