Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim.

 • Data publikacji strony internetowej: 2006-04-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-03-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

 • brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w niektórych obiektach graficznych i interakcyjnych,
 • po wyłączeniu przetwarzania CSS niektóre elementy strony mogą nie utrzymywać logicznej kolejności,
 • niektóre elementy strony posiadają zbyt niski poziom kontrastu w stosunku do tła,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • zaburzona kolejność fokusu,
 • brak poprawnego wyświetlania elementów po zmianie orientacji wyświetlania strony (brak responsywności).

Wyłączenia

Brak udogodnień dla osób niesłyszących/niewidomych i niedosłyszących/niedowidzących w załączonych plikach multimedialnych – pliki te podlegają wyłączeniu ze względu na opublikowanie przed 23 września 2020 roku,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Data sporządzenia deklaracji: 2020-12-31
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Izabela Czapska, iczapska@gorzow.ap.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 957835321. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Ignacego Mościckiego 7, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Parking:

 • Z tyłu budynku jest bezpłatny parking.
 • Z przodu budynku znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku:

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia: od strony ulicy Mościckiego i od strony parkingu.
 • Oba wejścia są na poziomie gruntu i nie posiadają progów.
 • Aby dostać się do budynku należy zadzwonić domofonem.
 • Po usłyszeniu sygnału drzwi trzeba otworzyć ręcznie.
 • Drzwi są przeźroczyste i mają kontrastowe oznaczenia.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń:
 • Plan rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się w holu, na wprost wejścia głównego.
 • Informacja głosowa o rozkładzie pomieszczeń znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod linkiem: Informacja głosowa na temat rozkładu pomieszczeń.
 • Przy drzwiach pomieszczeń znajdują się tabliczki informacyjne.

Ciągi poziome:

 • Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.
 • Przeszklone powierzchnie mają kontrastowe oznaczenia.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Ciągi pionowe:

 • Na inne kondygnacje można się dostać za pomocą schodów lub windy.
 • Stopnie schodów są oznaczone kontrastowo.
 • Winda posiada oznaczenia w alfabecie Braille’a i jest przystosowana do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

Informacje dodatkowe:

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W czytelni akt (parter) i sekretariacie (1 piętro) znajdują się pętle indukcyjne.
 • Osoby upoważnione mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się na wizytę - zgodnie z art. 9 z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243). Skorzystanie z usługi tłumacza języka migowego jest bezpłatne.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-03-25
Data publikacji:2022-03-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Wesołowski
Liczba odwiedzin:1868