Jesteś tutaj: Start / Polityka RODO

Polityka RODO

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Ignacego Mościckiego 7, www.gorzow.ap.gov.pl

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować się w sprawie Pani/Pana danych osobowych jest:

Kamil Ziomek

E-mail: rodo@gorzow.ap.gov.pl

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanej dalej „RODO”.

Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w przypadkach, gdy prawną podstawę stanowi:

 • wyrażona zgoda osoby, której dane dotyczą (złożenie rewersu, zapytania kwerendowe, formularze zgłoszeń, zlecenia usługi reprograficznej); 
 • podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia, wykonania lub egzekwowania zawartych umów;
 • wypełnianie ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa lub wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym;
 • ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą;
 • realizacja uzasadnionych prawnie interesów Administratora lub strony trzeciej, w szczególności związanychzorganizacją działalności i realizacją zadań Administratora, w tym stosowania monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z Archiwum, zachowania tajemnicy, której ujawnienie mogłoby narazić Archiwum na szkodę oraz ochrony mienia w oznakowanych budynkach i pomieszczeniach udostępniania zasobów.

 Podawanie danych Administratorowi, jest co do zasady dobrowolne.

Obowiązek podania danych może wynikać jedynie z przepisu powszechnie obowiązującego prawa.

Niepodanie danych w zależności od podstawy prawnej i okoliczności może powodować brak możliwości lub odmowę realizacji celu bądź niewłaściwą lub w innym zakresie realizację celu, w którym są pozyskiwane.

Dane nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są poddawane profilowaniu ani nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe są przechowywane jedynie przez okres konieczny do realizacji celu, w którym zostały pozyskane, okres objęty udzieloną zgodą oraz okres wynikający z przepisów prawa, w tym wynikający z okresu przedawnienia roszczeń oraz okresu przechowywania wynikającego z Instrukcji Kancelaryjnej oraz z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

Nagrania monitoringu mogące stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa przechowywane są do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania, w innych przypadkach Administrator przechowuje nagrania monitoringu przez okres nieprzekraczający jednego miesiąca od dnia nagrania.

Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:

 • przejrzystej i wolnej od opłat informacji oraz dalszej komunikacji w sprawie przetwarzania jej danych;
 • dostępu do tych danych, ich sprostowania i uzupełniania;
 • domagania się ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją sprzeciwu wobec ich przetwarzania w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub realizowanego w interesie publicznym bądź niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią oraz w każdym przypadku przetwarzania jej danych do celów marketingu bezpośredniego;
 • uzyskania informacji o ewentualnych odbiorcach jej danych;
 • prawo do przenoszenia swoich danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w związku z udzieloną zgodą lub zawartą z Administratorem umową oraz
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub dalej przetwarzanych w oparciu o inną podstawę prawną.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych jest ograniczone w przypadkach:

 • kwestionowania przez osobę, której dane dotyczą prawidłowości jej danych oraz
 • złożenia przez tę osobę żądania ograniczenia wykorzystywania jej danych wraz ze sprzeciwem wobec ich usunięcia w sytuacji przetwarzania tych danych niezgodnie z prawem.

Administrator danych przyjmuje od osoby, której dane dotyczą pisemne sprostowanie lub uzupełnienie, dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne. Informację o jego wniesieniu zamieszcza się w odpowiednich środkach ewidencji.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione odbiorcom jedynie z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności regulujących ochronę danych osób fizycznych, w tym w związku z działalnością Administratora w ramach państwowej sieci archiwalnej.

Co do zasady dane mogą być powierzone do przetwarzania jedynie podmiotom związanym z Administratorem wiążącym prawnie instrumentem gwarantującym bezpieczeństwo tych danych.

Organem właściwym w sprawach skarg dotyczących ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-05-22
Data publikacji:2018-05-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Kunicki
Liczba odwiedzin:11454